Best Glory Casino in Bangladesh and India!

זכויות יוצרים וסימן מסחרי.

*זכויות יוצרים PATHWORK (נתיב ההתמרה) ומדיניות סימן מסחרי (מלא)
*זכויות יוצרים PATHWORK (נתיב ההתמרה) ומדיניות סימן מסחרי (תקציר)

קרן נתיב ההתמרה INT”L PATHWORK FOUNDATION היא בעלת הזכויות (בארה”ב ובכל מקום אחר) להשתמש בשם PATHWORK ולהגביל את השימוש בו לאנשים שהם מורים והלפרים HELPERS)- מסייעים) מוכרים בעלי הכשרה מתאימה, המקיימים את תנאים המגבילים הנוגעים לשימוש בחומרי ההרצאות. הקרן מעוניינת להביא את חומרי ההרצאות לקהל נרחב ככל האפשר, ופועלת לכך שחומרי הלימוד היקר יהיו זמינים ונגישים באופנים שונים. אולם, זו גם אחריות הקרן לשמור על היושרה (אינטגריטי) של לימודי הנתיב ולהגן על טובת הלומדים אותו על ידי שתבטיח שאלו המלמדים אחרים הוכשרו לכך באופן נאות. המטרה היא להבטיח שאת הנתיב יורו רק כאלו שאכן רוצים להקדיש ללימוד חומרים אלו את תקופת הלימוד, ההגות, ההפנמה, והשרות העמוקים שהם דורשים. לכן ההסמכה ללמד את הנתיב ולהשתמש בשמו חייבת להיות מנוהלת על ידי הארגון הבינלאומי של הנתיב וסניפיו המוכרים.