Best Glory Casino in Bangladesh and India!

סניפים של הנתיב

סניף של הנתיב הוא גוף בלתי מאוגד שמודרך על ידי שני הלפרים לפחות שאחד מהם נדרש להיות תושב האזור של הסניף . סניפים מציעים תכניות ליחידים ולקבוצות שמבוססות על לימודי הנתיב. ההלפרים נדרשים לחתום על מסמך חברות והסכם של שימוש בסימן מסחרי עם הקרן לצורך שימוש בשם ובחומרים שהם תחת הסימול המסחרי, והם אחראיים לפקח על כך שהקריטריון של “סניף” נשמר. הסניפים מדווחים אחת לשנה לקרן על פעילותם כדי לחדש את חברותם.