Best Glory Casino in Bangladesh and India!

קבוצות נתיב

קבוצות נתיב הן קבוצות אנשים שמטרתן הראשונית היא לימוד הנתיב. הן מודרכות ומובלות על ידי הלפר שאיננו בהכרח תושב המקום. ההלפר נדרש להיות חבר בחברה קשורה או בסניף של הנתיב והוא אחראי בפני הקרן לפעילויות הקבוצה. עליו לדוח בכל שנה על הפעילויות של הקבוצה.