VERKLARENDE WOORDENLIJST VAN PADWERK-TERMEN

Hier volgt een opsomming van enkele van de meest gebruikte begrippen en uitdrukkingen in Padwerk.

Dagelijkse terugblik

De dagelijkse terugblik is een oefening om zelfkennis te ontwikkelen. De lezingen raden aan om elke dag de momenten op te schrijven waarop we negatieve en verstorende gevoelens hadden, zoals angst, verontwaardiging, boosheid, een overreactie of ons slachtoffer voelen. In onze onbewustheid geloven we dat de gebeurtenissen die de gevoelens veroorzaken, onuitgenodigd op ons afkomen. Maar, als we na enkele weken onze aantekeningen doornemen, kijken we ervan op hoe die gevoelens zich herhalen. Dit wijst er op dat we actief deelnemen in deze gebeurtenissen, ze zelfs oproepen. We zien dan dat we geen slachtoffers zijn in de zin die we hadden gedacht. Misschien zijn we slachtoffers van onze eigen onbewustheid! Het zien van de patronen noopt ons ertoe om de onderliggende emotionele houding te zoeken en te vinden, die constant dezelfde situaties schept. De dagelijkse terugblik is daardoor uiterst belangrijk in het aan het licht brengen van de onderdelen van de beelden, onze hardnekkige misvattingen, zodat we ze kunnen herkennen en ontkrachten.

Het is ook nuttig om in een ander deel van onze notities boodschappen van ons hoger zelf op te schrijven of inspirerende woorden die ons raakten. Zo voorkomen we dat we de vergissing maken ons te identificeren met de vervormde delen in ons die disharmonie scheppen.

Helper

Een helper is een Padwerk-beoefenaar die diep betrokken is bij het zuiveringswerk volgens de Padwerk-leringen en is opgeleid om anderen in hun ontwikkeling te helpen. Helpers geven één-op-één-sessies, leiden groepen en onderwijzen Padwerk. Helpers gaan door met hun eigen groei door voortgaande sessies met een andere Padwerk-helper. Van helpers wordt verlangd om een periode van helperschap onder supervisie uit te voeren.

Het Hoger Zelf, het Lager Zelf en het Masker

In een poging om het menselijke wezen in zijn volledigheid weer te geven, kunnen we ons dit voorstellen in de vorm van drie concentrische cirkels. De buitenste cirkel noemen we ons masker-zelf. Dit masker geven we vorm, afhankelijk van hoe wij willen dat anderen ons zien en hoe we zelf zouden willen geloven dat we zijn. Het masker-zelf is ook een bescherming tegen de onthulling van wat we niet willen dat anderen van ons zien en van wat we niet willen zien in onszelf. In de zin dat we er indruk op anderen mee willen maken, is het masker-zelf een aspect van wat we het ego noemen. Het is een gecontroleerde en gemanipuleerde uitdrukking van onszelf, gecreëerd om enkele van onze verborgen en deels onbewuste doelen te bereiken.

Bij het scheppen van ons masker-zelf, werken we – meest onbewust natuurlijk – als een beeldhouwer met een model. Het model dat we willen kopiëren wanneer we ons masker maken, is het geïdealiseerde zelfbeeld. Het is een voorstelling van wat we willen zijn, niet in de diep bevredigende spirituele betekenis, maar in de zin van tegemoetkomen aan de verwachtingen van anderen en van proberen om te ontsnappen aan onze eigen angsten. Daardoor herbergt het geïdealiseerde zelfbeeld vele schadelijke misvattingen die we niet opmerken. Desalniettemin heeft het een sterke negatieve kracht en het beheerst onze levens via het masker-zelf.

Achter het masker-zelf verbergt zich de tweede cirkel, die verborgen wereld van egocentrisme die we het lager zelf noemen. Dit is in feite wat het masker-zelf verbergt, omdat we niet willen dat anderen de angst, de haat, de gierigheid, de wreedheid, de vervormde waarnemingen en de verstandelijke misvattingen van ons lager zelf zien. Zelf willen we dit ook niet onder ogen zien. In het lager zelf hebben beelden hun plaats en deze veroorzaken negatieve reacties en patronen die strijd en narigheid scheppen in onze levens.

We hebben allemaal een hoger zelf, dat de binnenste kern van ons wezen is. Dit hoger zelf is deel van de universele intelligentie en universele liefde die het gehele leven doordringen. Het is onze goddelijke vonk. Het hoger zelf is vrij, spontaan, liefdevol, vrijgevig, alwetend en in staat tot blijvende vreugde en gelukzaligheid. Het zijn de korte contacten met dit hoger zelf die mensen hun ware geluk, hun creativiteit en hun echte plezier geven. We kunnen verbinding krijgen met ons hoger zelf door de waarheid onder ogen te zien, door te geven vanuit ons hart en niet voor persoonlijk gewin of beloning, door te zorgen voor en te houden van elkaar en door meditatie en gebed.

Beelden

We worden niet geboren met een heldere, onvervormde waarneming van de werkelijkheid. Als gevolg van vorige incarnaties en jeugdervaringen in dit leven, zien we veel situaties op een vervormde manier. Als deze vervormingen zich ontwikkelen tot een hardnekkige, diepgewortelde conclusie over het leven, spreken we van een beeld. Een beeld is opgebouwd uit misvattingen, vervormde gevoelens en fysieke blokkades. Uiteraard is een conclusie die we trekken uit een vervormde waarneming een verkeerde conclusie; daarom zijn beelden eigenlijk verkeerde conclusies over de aard van de werkelijkheid die zo vastgegroeid zijn in de psyche, dat ze signalen worden die ons gedrag aansturen bij bepaalde gebeurtenissen. Zo’n beeld wordt niet onderworpen aan rationeel onderzoek maar wordt vaak verdedigd met uitgebreide rationalisaties.

Een voorbeeld van een beeld dat gevormd is in de jeugd, zou kunnen zijn dat het tonen van m.n. warme gevoelens een teken van zwakte is en ertoe zal leiden dat ons pijn wordt gedaan. Ook al is dit een persoonlijk beeld, het wordt versterkt door het maatschappelijke massabeeld dat – vooral voor een man – het tonen en lichamelijk uitdrukken van warme gevoelens onmannelijk en zwak is, omdat het verlies van controle betekent. Een persoon met dit beeld zal dan, in elke situatie waarin hij zich emotioneel zou kunnen openstellen, het signaal van de beelden gehoorzamen i.p.v. spontaan te reageren op de feitelijke situatie of persoon, hetgeen de positieve, levensbevestigende reactie zou zijn. Hij handelt tegenover anderen op zo’n manier dat ze negatief op hem zullen reageren en zijn onware overtuigingen bevestigen. Zo berooft hij zichzelf van plezier en beperkt hij de stroom van de levenskracht, waarbij hij innerlijke spanningen schept en zijn beeld verder voedt. Door zulke beelden schept de persoon negatieve dwangmatige patronen en reacties die het ontplooien van zijn vermogens inperken.

De Levenskracht

De levenskracht is de vrij vloeiende energiestroom die zich uit in alle wezens, dingen en ideeën. Niets bestaat zonder. De levenskracht heeft drie wezenlijke eigenschappen: beweging, bewustzijn en ervaring.

Wanneer we ons niet verzetten tegen de levenskracht die altijd door ons heen stroomt, kunnen we gelukzaligheid ervaren. Dit wordt mogelijk wanneer ons hele organisme in harmonie is met de werkelijkheid op lichamelijk, emotioneel, verstandelijk en spiritueel niveau. Dit vraagt het opgeven van misvattingen en verdedigingsmechanismes die ons weerhouden van eenwording van de persoonlijkheid met de levenskracht. Om dit mogelijk te maken, moeten we in beweging zijn, onszelf toestaan om te groeien, een bewustzijn voorbij de dualiteit verkrijgen en alle gevoelens ten diepste ervaren zonder weerstand.

Zelfs in onze huidige staat van zijn kunnen we contact maken met de levenskracht, wanneer we de verwarring van vervormde gevoelens, gedachten en stemmingen ontrafelen. Wanneer we de waarheid van de huidige staat accepteren en bereid zijn om in het nu te leven, zullen we onmiddellijk worden doordrenkt met de wijsheid en vreugde van de levenskracht. Naarmate onze ontwikkeling zich voortzet, wordt de levenskracht niet enkel op zeldzame momenten ervaren, maar wordt deze een deel van ons leven.

Negatieve Intentie en Positieve Intentie

Negatieve intentie is dat deel van het zelf dat opgesloten zit in een weigerende houding, een onverzettelijk ‘nee’ tegen onderdelen van het leven. Het is niet hetzelfde als negativiteit. Negativiteit omvat een brede verscheidenheid van gevoelens zoals afgunst, haat, angst of trots. Negatieve intentie is de opzettelijke keuze om vast te houden aan een staat van het tegenwerken van het leven en het zelf. Het is ook een middel om het leven te straffen. Moed en nederigheid zijn vereist om te erkennen dat zich zo’n plek van kwaadwilligheid in ons bevindt. Achter deze houding en de weerstand om deze op te geven, ligt een verwrongen, onvolwassen redenatie. Als deze worden herkend en erkend, ligt de weg open naar de overgang naar positieve intentie en zo naar bevrijding.

Om je naar een houding toe te bewegen van positieve intentie, moet je de diepe innerlijke zekerheid ontwikkelen dat de overvloed en scheppende kracht van het universum elke beperking overstijgt. Je kunt een positieve houding tegenover het leven scheppen op basis van een gegrond, helend veranderingsproces dat je volledig zelfverantwoordelijk maakt. Om dit te laten slagen is het nodig dat je een houding van vertrouwen aanneemt tegenover jezelf en het leven. Verankerd in je goede wil, wetende dat de kracht van jou is, kun je je negatieve intentie blootleggen. Anders is het onmogelijk om deze te veranderen. Wanneer je je vrijmaakt van je negatieve intentie, word je niet langer onderuitgehaald door die van anderen. Je zult je openen voor liefde, in de wetenschap dat het universum een rijke en vreugdevolle plaats is waarin je thuis bent.

Werkelijke Zelf

Het werkelijke zelf is ons hoger zelf, in wezen is ons hoger zelf onze ware identiteit. Spirituele waarheden kunnen vaak alleen in schijnbare tegenstellingen worden uitgedrukt: zo gedefinieerd, is het werkelijke zelf zowel onze huidige werkelijkheid als de werkelijkheid die we kunnen bereiken. We zijn ons werkelijke zelf al, onder de lagen van verwarring, angst en dwalingen. Toch is ons werkelijke zelf ook het potentieel volmaakte zelf, de staat die we bereiken wanneer deze lagen zijn herschapen en verwijderd. Ons werkelijke zelf leeft in eenheid, en heeft nooit die goddelijke staat verlaten. We noemen het werkelijk, in tegenstelling tot onze afgescheiden aspecten die in illusie verkeren.

Eenheid en Dualiteit

Mensen leven in dualiteit. Daardoor nemen ze alles waar door paren van tegengestelden: goed of kwaad, licht of donker, juist of verkeerd, levend of dood. Dit komt doordat ons bewustzijn gespleten is. Deze dualistische wijze van waarnemen verbergt de diepere werkelijkheid van het universum voor ons, die fundamentele eenheid is.

Iedere ziel verlangt naar de verenigde staat van bewustzijn – een staat van absolute werkelijkheid, gelukzaligheid, vrijheid en vervulling. Het is mogelijk deze staat te bereiken of er in ieder geval een glimp van op te vangen, want ons werkelijke zelf leeft in deze eenheidsstaat ook al zijn we er ons niet bewust van. We ervaren het wanneer we ons identificeren met ons hoger zelf; dan wordt dualiteit overstegen. Zodra een ziel deze staat van bewustzijn heeft ervaren, hoe kort ook, dan is er altijd de mogelijkheid om de gespleten dualistische staat aan te vechten door onszelf te herinneren aan ons ware wezen en de eenheid van alle leven.

Vicieuze Cirkel

Psychologisch gesproken is een vicieuze cirkel een zichzelf in stand houdend en herhalend patroon van negatieve, destructieve en bedrieglijke houdingen die elkaar versterken. Deze komt voort uit een beeld of misvatting die ons afsluit van de werkelijkheid van een situatie; naarmate de vicieuze cirkel voortgaat en we steeds verder verwijderd raken van de oorspronkelijke vergissing, wordt het steeds moeilijker die misvatting nog te zien en recht te zetten.

Neem bijvoorbeeld iemand die de misvatting heeft dat de enige manier om zich te verdedigen tegen de pijn die anderen hem kunnen aandoen, is om hen bang te maken van hem. Ook al wekte hij aanvankelijk geen vijandige gevoelens op, hij zal die zeker uitlokken door zijn pogingen om anderen angst aan te jagen. Deze vijandigheid zal hem nog dreigender en tirannieker maken en hij zal elk nieuw ‘bewijs’ gebruiken om zijn oorspronkelijke misvatting opnieuw te bevestigen. Uiteindelijk ontkomt hij niet aan een of andere nare ervaring, die hij zal interpreteren als het resultaat van een gebrek aan ‘kracht’ van zijn kant. Zo blijft hij een gevangene van zijn eigen vicieuze cirkel en gaat hij keer op keer door dezelfde ervaring.